aa info
STRONA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI BLOKOWYCH ATS
Informacje ogólne
Regulamin
Cennik usług
Opisy koniguracji i F.A.Q.
Sprawdź pocztę przez WWW

Regulamin
usługświadczonych przez ATS

Paragraf 1

 1. internet:ats to usługa świadczona przez ATS sp.j. .
 2. Abonentem nazywana jest osoba fizyczna lub prawna, która podpisała umowę na korzystanie z usług transmisji danych oraz usług o wartości dodanej dla transmisji danychświadczonych przez ATS sp.j. oraz zapłaciła za korzystanie z tych usług w interesującym ją okresie.
 3. Niniejszy regulamin określa wzajemne obowiązki ATS sp.j. oraz Abonentów korzystających zeświadczonych przez internet:ats usług transmisji danych oraz usług o wartości dodanej dla transmisji danych.
 4. Opłacenie abonamentu za korzystanie z usług internet:ats jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu, bez konieczności podpisywania umowy.
 5. Przez usługi transmisji danych rozumiane są usługi transmisji danych wewnątrz sieci internet:ats oraz na jej stykach z siecią internet.
 6. Przez usługi o wartości dodanej dla transmisji danych rozumiane są usługi świadczone przez internet:ats takie jak: poczta elektroniczna, serwer WWW, serwer domen (DNS) oraz serwer FTP.

Paragraf 2

 1. W ramach abonamentu użytkownikowi na podstawie umowy przysługuje możliwość korzystania z usług transmisji danych oraz usług o wartości dodanej dla transmisji danych,
 2. internet:ats zobowiązuje się do stałej gotowości doświadczenia określonych usług na rzecz Abonenta, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku Usług internet:ats.
 3. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku Usług internet:ats.
 4. Wysokość opłat oraz zakres usług dla danej kategorii abonamentu lub usług dodatkowych jest szczegółowo podana w Cenniku Usług internet:ats.
 5. Wszelkie zmiany cen usług abonamentowych podawane są za pomocą komunikatów elektronicznych minimum 30 dni przed ich wprowadzeniem.
 6. Zmiana cen usług nie stanowi zmiany warunków umowy.
 7. Ceny podane w Cenniku Usług internet:ats nie obejmują opłat ponoszonych przez Abonenta na rzecz operatora telekomunikacyjnego np. z tytułu połączeń telefonicznych lub dzierżawy linii bezpośrednich (również w przypadku gdy linie bezpośrednie są zamawiane przez internet:ats, która w takim przypadku refakturuje ponoszone koszty na Abonenta).
 8. Opłaty wnoszone są z góry na konto bankowe wyszczególnione w Cenniku Usług lub gotówką w Biurze Obsługi Klienta internet:ats najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który jest dokonywana opłata.
 9. Na podstawie wykonanej wpłaty ATS sp.j. wystawia fakturę VAT lub rachunek uproszczony, który jest wysyłany listownie do abonenta na jego życzenie.
 10. ATS sp.j. może odstąpić od procedury opisanej w pkt. 7 i przejść na system, na podstawie którego Abonent wnosi opłaty dopiero po otrzymaniu faktury. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku Abonentów, którzy podpiszą umowę na korzystanie z usług internet:ats. W takim systemie rozliczeń faktury są wystawiane za zrealizowaną usługę, na początku miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy faktura.
 11. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.
 12. Faktury winny zostać opłacone przez Abonenta w terminie określonym na fakturze.
 13. W przypadku nie opłacenia przez Abonenta faktury w wyznaczonym terminie ATS sp.j. wysyła listem poleconym pismo wzywające do wniesienia opłaty.
 14. W przypadku braku wniesienia opłaty w terminie 14 dni od daty wysłania pisma wzywającego do jej uregulowania lub potwierdzonej przez Pocztę odmowy przyjęcia przez Abonenta korespondencji z ATS sp.j. lub niemożliwości jej dostarczenia z przyczyn leżących po stronie abonenta, ATS sp.j. może zaprzestać świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Abonenta (zablokowanie dostępu do usług transmisji danych oraz do usług o wartości dodanej dla transmisji danych).
 15. Ponowne uruchomienie usług Abonenta wyłączonych z przyczyn wymienionych w pkt. 12 wymaga wniesienia jednorazowej opłaty wysokości 10 zł (+22% VAT).
 16. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie dla firm, które prześlą odpowiednie upoważnienie.
 17. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat naliczane są odsetki ustawowe w wysokości 0,2% dziennie.
 18. Osoby korzystające z usług internet:ats, kwestionujące jakość tych usług lub wysokość naliczonych opłat mogą wnosić reklamację.
 19. Reklamacja musi zostać wniesiona pisemnie, nie później niż 7 dni od daty otrzymania faktury za reklamowany okres usług.
 20. W przypadku przekroczenia powyższego terminu (lub innej formy niż pisemna) reklamacja może nie zostać uznana.
 21. Za każdy 1 dzień awarii (powyżej 18 godzin) podczas którego nie było dostępu do usług transmisji danych internet:ats zobowiązuje się zwrócić użytkownikowi równowartoć ceny 2 dni korzystania z usług internet:ats.
 22. Zwrot może zostać dokonany w postaci bezpłatnego przedłużenia abonamentu o wymieniony okres czasu. Pozycja ta dotyczy dostępu do sieci internet poprzez modemy i tradycyjne linie telefoniczne.
 23. W przypadku awarii, które nastąpiły z winy internet:ats i trwały powyżej 18 godzin internet:ats odejmie od faktury Abonenta podwójną równowartoć okresu, przez który nie było dostępu do usług transmisji danych. Pozycja ta dotyczy Abonentów przyłączonych do węzłów internet:ats linią bezpośrednią.
 24. W przypadku awarii usług o wartości dodanej dla transmisji danych, które nastąpiły z winy internet:ats i trwały powyżej 18 godzin internet:ats odejmie od faktury Abonenta równowartoć połowy okresu, przez który usługa nie byłaświadczona.
 25. W przypadku awarii usług transmisji danych lub usług o wartości dodanej dla transmisji danych stronami ewentualnych sporów mogą być wyłącznie Abonenci, którzy są właścicielami danej usługi (np. linii bezpośredniej lub serwera WWW).
 26. Czas awarii jest liczony od momentu jej zgłoszenia przez Abonenta, którego ona dotyczy drogą pisemną (faks lub pismo).
 27. Każdy Abonent jest zobowiązany do podania dokładnych danych adresowych. W przypadku braku lub informacji niepełnej zastrzegamy sobie możliwość odmowyświadczenia usług.
 28. Abonent zobowiązany jest każdorazowo do zgłaszania zmian w konfiguracji elementow sieci będących punktami przyłączeń.

Paragraf 3

 1. ATS sp.j. zapewnia ochronę przekazywanych danych wynikającą z technologii świadczenia danej usługi, a na pisemne żądanie Abonenta także informacji oświadczonych na rzecz tego Abonenta usługach, udogodnieniach, imionach i nazwiskach (nazwach) Abonenta i adresach.
 2. Pracownicy ATS sp.j. realizujący usługę mogą zapoznać się ze znaczeniem danych wyłącznie w zakresie związanym z technologią wykonywania danej usługi.
 3. ATS sp.j. udziela informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach oraz udogodnieniach tylko osobie, która zawarła umowę oświadczenie danej usługi lub jej pełnomocnikowi.
 4. ATS sp.j. może opublikować listę referencyjną zawierającą spis swoich klientów, chyba że na pisemne żądanie klienta jego dane są zastrzeżone.
 5. Osobom trzecim informacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach lub udogodnieniach udziela się w przypadkach przewidzianych prawem.

Paragraf 4

 1. Węzły telekomunikacyjne internet:ats są czynne przez 24 godziny na dobę, zastrzegamy sobie jednak możliwość krótkich przerw ze względu na czynności związane z obsługa systemu.
 2. internet:atsświadczy bezpłatnie usługi konsultacyjne przez telefon wyłącznie w odniesieniu do klientów, którzy wykupili abonament na korzystanie z usług internet:ats.
 3. ATS sp.j.. nie ponosiżadnej odpowiedzialności z tytułu strat jakie może ponieść abonent na skutek niewłaściwego działania sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych.
 4. ATS sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn wyższych (klęskiżywiołowe itp.) oraz awarie wynikłe z winy operatora komunikacyjnego (np. awarie linii bezpośrednich).
 5. ATS sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany regulaminów oraz cenników operatorów administrujących domenami internetowymi zakupionymi przez Abonentów, w tym również tych które zostały zakupione przy pośrednictwie internet:ats.
 6. Abonenci którzy wykupili usługę polegającą na umieszczeniu swojego komputera na węźle telekomunikacyjnym internet:ats są uważani za Abonentów przyłączonych linią bezpośrednią.

Paragraf 5

 1. Umowa o korzystanie z usług transmisji danych lub usług o wartości dodanej dla transmisji danych może być rozwiązana przez Strony umowy w każdym momencie, za jedno miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie.
 2. Za dzień rozpoczęcia biegu wypowiedzenia przyjmuje się ostatni dzień bieżącego okresu rozliczeniowego.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez ATS sp.j. bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
  • nieuregulowania przez Abonenta w terminie opłat za korzystanie z usług internet:ats
  • następnego dnia po otrzymaniu przez ATS sp.j. potwierdzonej przez Pocztę odmowy przyjęcia przez Abonenta korespondencji z ATS sp.j. lub niemożliwości jej dostarczenia z przyczyn leżących po stronie abonenta.
  • świadomego i nieuzasadnionego powodowania zjawiska przeciążenia usług np.: natłoku w sieci transmisji danych lub przepełnienia zasobów usług o wartości dodanej dla transmisji danych, (np. pamięci masowej systemu poczty elektronicznej).
  • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci internet.
 4. Z dniem rozwiązania umowy ATS sp.j. zaprzestaje świadczenia na rzecz Abonenta usług objętych rozwiązaną umową.
 5. W przypadku rozwiązania umowy nie podlegają zwrotowi jednorazowe opłaty instalacyjne.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez ATS sp.j. w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury zawierającej jednorazowe opłaty instalacyjne opłaty te podlegają zwrotowi.
 7. Nie dotyczy to sytuacji opisanych w par.5 pkt.3. oraz przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta.

<góra>